Hero image
Tournament

Rules

pl.png Kliknij, aby pobrać Regulamin Turnieju

1280px-Flag_of_the_United_Kingdom_reversed.svg.png Click to download the Tournament Rules

 

pl.png Rozgrywki zostaną przeprowadzone w odpowiednich kategoriach wiekowych. Wiek każdego zawodnika będzie weryfikowany na podstawie dokumentu tożsamości.

W wyjątkowych okolicznościach komitet organizacyjny turnieju może dopuścić do gry zawodnika niespełniającego wymogów wiekowych. Klub chcący zgłosić starszego zawodnika musi złożyć oficjalny pisemny wniosek do dyrektora turnieju z uzasadnieniem, dlaczego gracz niespełniający wymogów wiekowych powinien zostać zgłoszony do rozgrywek. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnieju.

Lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostanie opublikowana na stronie internetowej turnieju, jako załącznik do regulaminu zawodów przed rozpoczęciem turnieju. 


1280px-Flag_of_the_United_Kingdom_reversed.svg.png Competitions will be held at particular age categories. Each player’s age will be verified with his ID.

In exceptional circumstances tournament committee may give dispensation for older player to play in younger age category. The club which wants to apply for older player to participate must send official written application to the Tournament Director, explaining why the older player should be allowed to play. Application must be sent no later than 3 weeks before the tournament.

A list of accepted dispensations will be published at the tournament’s website, as an attachment to the Tournament Regulations before the tournament start.  


Tournament sponsored by